Zmena úhrnnej výšky nedoplatkov za účelom zverejnenia dlžníka

pôvodný text

§ 9 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov:

Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.

 


novelizovaný text

§ 9 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov:

Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň vo výške trojmesačného plnenia. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.

1 Komentár

  1. Konečne zmena, ktorá má svoje opodstatnenie, hlavne v bytových domoch, kde je menší počet bytov, prípadne ešte si vlastníci individuálne zabezpečujú vykurovanie a ohrev TV. V takýchto domoch napríklad 1 – 2 neplatiči spôsobia finančný kolaps. Ostatná novela od poslanca Brixiho má okrem tohto nezmyselného ustanovenia aj radu ďalších nezmyslov týkajúcich sa účasti a kvóra pri hlasovaní. Ostatná novela nevychádzala z poznatkov praxe a pripomienok správcov, ale z teoretického riešenia zákona od stola poslancov. Bohužiaľ takéto zákony v neprospech vlastníkov sa týkajú aj čistenia chodníkov, vodovodných a kanalizačných prípojok k bytovému domu, opráv plynových rozvodov, atď.

Napíšte váš komentár

Váš email nebude zverejnený. Povinné polia sú označené *

vyčisti formulárZverejniť komentár