Vypustenie podmienky registrácie zákonného záložného práva pre účely jeho vzniku

§ 151l ods. 4 Občianskeho zákonníka : 

pôvodný text

Ak je záložné právo zapísané v katastri nehnuteľností, záložný veriteľ je povinný jedno vyhotovenie oznámenia o začatí výkonu záložného práva zaslať príslušnému okresnému úradu, ktorá začatie výkonu záložného práva vyznačí v katastri nehnuteľností.

 


 

novelizovaný text

Ak je zálohom nehnuteľnosť, záložný veriteľ je povinný jedno vyhotovenie oznámenia o začatí výkonu záložného práva zaslať príslušnému okresnému úradu, ktorý začatie výkonu záložného práva vyznačí v katastri nehnuteľností.

 

§ 151k ods. 1 Občianskeho zákonníka :

pôvodný text

Ak vzniklo na zálohu viac záložných práv, na ich uspokojenie je rozhodujúce poradie ich registrácie v registri záložných práv počítané odo dňa ich najskoršej registrácie alebo odo dňa ich registrácie v osobitnom registri.

 


 

novelizovaný text

Ak vzniklo na zálohu viac záložných práv, na ich uspokojenie je rozhodujúce poradie ich registrácie v registri záložných práv počítané odo dňa ich najskoršej registrácie alebo odo dňa ich registrácie v osobitnom registri. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov *8)

*8) § 15 zákona č. 182/1992 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Napíšte váš komentár

Váš email nebude zverejnený. Povinné polia sú označené *

vyčisti formulárZverejniť komentár