Povinnosť džníka uhradiť celú výšku pohľadávky po oznámení o začatí výkonu záložného práva

pôvodný text

§ 151l ods. 1 zákona č. 40/1994 Zb. Občiansky zákonník :

Začatie výkonu záložného práva je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť záložcovi a dlžníkovi, ak osoba dlžníka nie je totožná s osobou záložcu, a pri záložných právach registrovaných v registri záložných práv aj zaregistrovať začatie výkonu záložného práva v tomto registri, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. V písomnom oznámení o začatí výkonu záložného práva záložný veriteľ uvedie spôsob, akým sa uspokojí alebo sa bude domáhať uspokojenia zo zálohu.

 


 

novelizovaný text

§ 151l ods. 1 zákona č. 40/1994 Zb. Občiansky zákonník :

Začatie výkonu záložného práva je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť záložcovi a dlžníkovi, ak osoba dlžníka nie je totožná s osobou záložcu, a pri záložných právach registrovaných v registri záložných práv aj zaregistrovať začatie výkonu záložného práva v tomto registri, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. V písomnom oznámení o začatí výkonu záložného práva záložný veriteľ uvedie spôsob, akým sa uspokojí alebo sa bude domáhať uspokojenia zo zálohu. V prípade registrácie výkonu záložného práva v osobitnom registri je dlžník povinný po vykonaní registrácie výkonu záložného práva v tomto registri uhradiť plnú výšku pohľadávky a jej príslušenstva. V opačnom prípade to nebráni postupu podľa osobitného predpisu *3e)

Napíšte váš komentár

Váš email nebude zverejnený. Povinné polia sú označené *

vyčisti formulárZverejniť komentár