Úprava spoločnej dražby nehnuteľností

Úprava spoločnej dražby nehnuteľností pôvodný text § 23 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách má v účinnom znení tri odseky, ktoré navrhujeme doplniť o nový odsek (4), ktorý znie :  (4) Za spoločnú dražbu sa nepovažuje dražba bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome a pozemku pod týmto bytovým domom. To isté platí aj v prípade, ak je pozemok…

Zobraziť

Úprava § 15 Bytového zákona

Úprava § 15 Bytového zákona pôvodný text § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :  Na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome,…

Zobraziť

Povinnosť džníka uhradiť celú výšku pohľadávky po oznámení o začatí výkonu záložného práva

Povinnosť džníka uhradiť celú výšku pohľadávky po oznámení o začatí výkonu záložného práva pôvodný text § 151l ods. 1 zákona č. 40/1994 Zb. Občiansky zákonník : Začatie výkonu záložného práva je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť záložcovi a dlžníkovi, ak osoba dlžníka nie je totožná s osobou záložcu, a pri záložných právach registrovaných v registri…

Zobraziť

Zosúladenie povinností správcu u spoločenstva pri vymáhaní nedoplatkov

Zosúladenie povinností správcu u spoločenstva pri vymáhaní nedoplatkov pôvodný text § 7b ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, posledná veta : Spoločenstvo môže vo vlastnom mene vymáhať plnenie povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa tohto zákona.     novelizovaný text §…

Zobraziť

Nutnosť potvrdenia o nedoplatkoch nielen pri prevode, ale aj pri prechode vlastníckeho práva

Nutnosť potvrdenia o nedoplatkoch nielen pri prevode, ale aj pri prechode vlastníckeho práva pôvodný text § 5 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov : Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov…

Zobraziť

Vypustenie podmienky registrácie zákonného záložného práva pre účely jeho vzniku

Vypustenie podmienky registrácie zákonného záložného práva pre účely jeho vzniku § 151l ods. 4 Občianskeho zákonníka :  pôvodný text Ak je záložné právo zapísané v katastri nehnuteľností, záložný veriteľ je povinný jedno vyhotovenie oznámenia o začatí výkonu záložného práva zaslať príslušnému okresnému úradu, ktorá začatie výkonu záložného práva vyznačí v katastri nehnuteľností.     novelizovaný…

Zobraziť

Vypustenie súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na dražbu

Vypustenie súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na dražbu pôvodný text v § 7c ods. 2 písm. i) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa vypúšta ustanovenie písmena i) znejúce : i) vykonanie dobrovoľnej dražby 12ac) bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok…

Zobraziť

Zmena úhrnnej výšky nedoplatkov za účelom zverejnenia dlžníka

Zmena úhrnnej výšky nedoplatkov za účelom zverejnenia dlžníka pôvodný text § 9 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov: Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné…

Zobraziť