VAŠE PODNETY K NOVELE ZÁKONA

Zákon nedokáže reagovať na všetky situácie v reálnom živote a ani jeho najlepšia formulácia nedokáže zachytiť úplne celú množinu konaní, kvôli ktorej je zákon zákonom. Uvedomujeme si, že niektoré ustanovenia zákonov, vyhlášok a všeobecne záväzných predpisov celkovo, nie sú formulované najpresnejšie. Všeobecne záväzné pravidlá totiž tvoria politici, právnici ich iba vykladajú. A vzhľadom aj na samotný tvar paragrafu a schopnosť piatich právnikov vykladať jedno a to isté ustanovenie siedmimi spôsobmi, by mal byť text týchto pravidiel písaný tak, aby bol jednoznačný jeho zámer, účel a úmysel. Za týmto účelom vznikla iniciatíva zašiť tie diery

v záväzných normách, cez ktoré uniká ich účel a tiež novelizovať tie ustanovenia, ktorých aktuálne znenie nie je prax najšťastnejšie. Hlavným zámerom webu je dosiahnutie legislatívnych zmien v oblasti správy bytového domu, výkonu dobrovoľných dražieb a záložného práva celkovo, zmien v legislatívnej oblasti energetiky, obnovy bytových domov, revitalizácie, správneho konania a podobne. Radi prijmeme akýkoľvek podnet od laickej a profesionálnej verejnosti a ochotne sa budeme venovať každému individuálne. Veríme, že spoločným úsilím dosiahneme spracovať širokú novelu záväzných noriem, ktorá bude pre prax prínosom.

Tešíme sa na podnety. Právnický kolektív Finlegalu.

VAŠE PODNETY A KOMENTÁRE

PRIDAJTE VÁŠ PODNET